Christian Miller Authentic Jersey  Nurkai Ha�ere �la�lama Fethiye / Mugla /Turkiye

�nsan sa�l���n� etkileyen sivrisinek, karasinek, hamamb�ce�i, fare gibi �e�itli hastal�k ta��y�c�lar�n� insano�lu; �teden beri yok etmeye en az�ndan denetim alt�nda tutmaya �aba g�stermi�tir. ��nk� Ha�ereler ve kemirgenler ya�ad���m�z mekanlar�n istenmeyen canl�lar�d�r.

Ev ve ��yerlerinizde g�rd���n�z her ha�ere g�rmedi�iniz y�zlerce ha�erenin i�aretidir. Ha�ereler karanl��� severler. I��klar s�nd���nde ortaya ��kt�klar� gibi �ok da h�zl� �o�alabilen canl�lard�r.
Sa�l�kl�, g�venli, huzur dolu bir �evre ortam�nda ya�amak insanlar i�in vazge�ilmez bir istektir.

Bundan dolay� �irketimiz Nurkai, genel ha�ere m�cadelesini Avrupa Standartlar�nda ve normlar�nda y�r�tmektedir.

Firmam�z�n genel ha�ere m�cadelesinde kulland��� ila�lar W.H.O.(D�nya Sa�l�k �rg�t�) ve F.A.O.(D�nya G�da ve Tar�m Te�kilat�) normlar�na uygun, TC Sa�l�k Bakanl��� izin belgeli ve raporlu ila�lard�r.
Geli�en ve de�i�en teknolojiyi takip ederek ha�ere m�cadelesinde en geli�mi� metotlar� sizlerin hizmetine sunan Nurkai d�r�st, g�venilir �al��ma sistemiyle ve uzman kadrosuyla sizlerin sayg�nl���n� kazanmay� kendisine hedef edinmi�tir...

WHO (D�nya Sa�l�k �rg�t�) ve FAO (D�nya G�da ve Tar�m Te�kilat�) normlar�na uygun ithal ila�larla uzman ekip kadromuzla,kokusuz ve lekesiz ila�lama garantisiyle hizmet verdi�imiz yerler;
Pansiyon ve Hoteller, Barlar, Ev ve Bah�e, Tatil K�yleri, Tekne ve Yatlar...                   Devam�

Ha�ereler ve kemirgenler ya�ad���m�z mekanlar�n istenmeyen canl�lar�d�r. Ev ve ��yerlerinizde g�rd���n�z her ha�ere g�rmedi�iniz y�zlerce ha�erenin i�aretidir. Ha�ereler karanl��� severler.I��klar s�nd���nde ortaya ��kt�klar� gibi �ok da h�zl� �o�alabilen canl�lard�r.          Devam�